View cart 0

ANCA Tool of the Year

Już teraz weź udział w konkursie, aby wygrać wycieczkę do Australii lub innowacje ANCA o wartości 10 000 USD w postaci części, akcesoriów lub oprogramowania!

Złóż zgłoszenie

 Warunki

 
1. Uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie anca.com/Tool-Of-The-Year/2022, podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz nazwy kont na mediach społecznościowych.
 
2. Zgłoszenia nie mogą obejmować umów o zachowaniu poufności oraz wymagana jest zgoda firm na wzięcie udziału w konkursie.
 
3. Dopuszczalne jest jedno zgłoszenie na organizację w ramach tego samego oddziału/jednostki. Wielokrotne zgłoszenia z tego samego oddziału/jednostki będą powodem dyskwalifikacji. Każdy indywidualny oddział/jednostka zgłaszający narzędzie musi jednoznacznie określić oddział/jednostkę na formularzu zgłoszeniowym.

4. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia w jednej lub obu kategoriach.
 
5. Konkurs jest otwarty dla i oferowany wyłącznie klientom ANCA w wieku powyżej 18 lat w momencie składania zgłoszenia („Uczestnicy”).
 
6. Narzędzie nie może być powlekane i musi być wykonane na maszynie ANCA.
 
7. Do wszystkich zgłoszeń fotograficznych należy dołączyć hashtag promocyjny #ANCATooloftheYear2022.

8. Zgłoszenia na mediach społecznościowych można składać w terminie od 17 maja-8 sierpnia .

9. Organizacja lub osoba prywatna muszą dodać stronę firmy ANCA na Facebooku do obserwowanych.
 
10. 16 sierpnia zostanie wyłonionych co najmniej pięciu finalistów w kategorii głównej, 50% na podstawie liczby polubień/głosów uzyskanych dla ich zdjęć na stronie ANCA na Facebooku oraz 50% na podstawie decyzji jury i kryteriów dla tej kategorii. Ponadto, jedno dodatkowe zgłoszenie zostanie wybrane przez współzałożyciela ANCA, Pata Bolanda na podstawie złożoności geometrii i jakości wykonania narzędzia.

11. 16 sierpnia zostanie wyłonionych co najmniej trzech finalistów w kategorii narzędzia wirtualnego, 50% na podstawie liczby polubień/głosów uzyskanych dla ich zdjęć na stronie ANCA na Facebooku oraz 50% na podstawie decyzji jury i kryteriów dla tej kategorii.

12. Wybrani finaliści zostaną ogłoszeni przez ANCA na mediach społecznościowych. Od finalistów wymagane jest przesłanie zgłoszonych narzędzi do zakładu ANCA w Niemczech.

13. Wszyscy uczestnicy muszą przesłać zdjęcie zgłaszanego narzędzia, zaprojektowanego w oprogramowaniu ANCA CIM3D, aby udowodnić, że zostało ono wykonane na maszynie ANCA lub zaprojektowane z użyciem oprogramowania ANCA.
 
14. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty wynikające ze złożenia zgłoszenia. ANCA pokryje poniesione przez finalistów koszty wysyłki narzędzi do zakładu ANCA w Niemczech.
 
15. Jury wybierz zwycięskie narzędzie w kategorii głównej na podstawie jakości wykonania i surowych kryteriów pomiarowych:

KATEGORIA GŁÓWNA
 
 • Najlepsze wykończenie powierzchni na podstawie wartości Ra (średnia chropowatość) na powierzchni rowka lub nacięcia.
 • Narzędzie o wymiarach najbardziej zbliżonych do tolerancji nominalnych podanych na rysunku pod względem średnicy i profilu (tj. dla tolerancji średnicy +/- 0,010 mm, pozytywnie zostanie ocenione narzędzie, którego wymiary mieszczą się w zakresie 0,005 mm)
 • Narzędzie szlifowane do najwyższej tolerancji zgodnie z rysunkiem (tj. pozytywnie zostanie ocenione narzędzie o najniższej tolerancji)
 • Poziom złożoności narzędzia (tj. pozytywnie zostanie ocenione narzędzie o większej liczbie etapów skrawania i profili)

Kryteria składania zgłoszeń:
 • Narzędzie musi być wykonany na maszynie ANCA
 • Organizacja lub osoba prywatna muszą dodać stronę ANCA na Facebooku do ulubionych
 • Materiał: Węglik lub HSS
 • Długość Od 50 mm (2”) do 150 mm (6”)
 • Średnica narzędzia: 6 mm (1/4)” do 25 mm (1”)
 • Narzędzie: Musi obejmować co najmniej jedną zmianę średnicy lub profil z promieniem
 • Liczba rowków: Brak ograniczeń pod względem liczby rowków

KATEGORIA NARZĘDZIA WIRTUALNEGO
 

Narzędzia wirtualne zostaną ocenione pod kątem gotowości narzędzia do szlifowania na maszynie oraz zakresu wykorzystania pakietu oprogramowania do symulacji Grind/CIM3D podczas przygotowania narzędzia. Kryteria w kategorii narzędzia wirtualnego:
 • Obecność kolizji
 • Optymalna długość występu oraz zgodność symulacji z parametrami projektowymi
 • Optymalne czasy cyklu i posuwu maszyny (interwały, optymalne ustawienie prędkości posuwu)
 • Optymalna prędkość posuwu i liczba przejazdów
 • Wyważenie narzędzia
 • Obecność otworów chłodzących w symulacji w przypadkach, gdy są one wymagane
 • Prawidłowe określenie ściernic optymalnych dla danego zadania
 • Optymalna konfiguracja maszyny pod względem podtrzymek typu pop-up, zacisków, tulei zaciskowych i koników dla danego typu narzędzia
 • Narzędzia muszą być wykonane w oprogramowaniu ToolRoom RN34 oraz nie mogą wykorzystywać operacji starszego typu
 • Pliki CIMulator powinny być utworzone w najnowszej wersji oprogramowania CIM3D V9.0
 • Schematy narzędzi powinny być opracowane w oprogramowaniu ToolDraft

Do narzędzi należy dołączyć:
 • Schematy ToolDraft
 • Pliki ToolRoom w wersji RN34
 • Pliki CIM3D w wersji CIM3D V9.0

Uczestnicy mogą skontaktować się z lokalnym oddziałem w celu uzyskania trzymiesięcznej wersji próbnej oprogramowania.​

16. Zgłoszenia, które do 16 sierpnia uzyskają najwyższą liczbę polubień zdjęcia na stronie ANCA na Facebooku (50%) oraz najwyższą ocenę jury (50%) zostaną wyłonione jako finaliści konkursu. Wszyscy finaliści zostaną powiadomieni przez ANCA drogą elektroniczną. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z finalistą konkursu w okresie dwóch (2) dni od wysłania powiadomienia, ANCA ma prawo do zdyskwalifikowania finalisty konkursu i wybrania alternatywnego finalisty konkursu. Wszyscy finaliści konkursu muszą przesłać zgłoszone narzędzia do ANCA do celów dodatkowej oceny. W przypadku braku wysyłki narzędzia do ANCA w okresie dziesięciu (10) dni od wysłania powiadomienia, ANCA ma prawo do zdyskwalifikowania finalisty konkursu i wybrania alternatywnego finalisty konkursu.

 
17. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń finalistów konkursu, jury przeprowadzi dodatkową ocenę (na podstawie kryteriów podanych powyżej). Każde zgłoszenie zostanie ocenione ponownie w stosunku do zgłoszeń pozostałych finalistów konkursu. Zgłoszenie, które otrzyma najwyższą ocenę jurorów zostanie wybrane jako zwycięzca nagrody głównej.

18. Nagroda w głównej kategorii to innowacyjne rozwiązania ANCA o wartości 10 tysięcy dolarów australijskich w zakresie części, akcesoriów i oprogramowania. W zależności od ograniczeń i wytycznych dotyczących podróży krajowych i międzynarodowych, zwycięzca może również wybrać wycieczkę do australijskiej siedziby głównej ANCA. (*W przypadku wybrania opcjonalnej wycieczki, nagroda obejmuje dwa bilety lotnicze klasy ekonomicznej i zakwaterowanie przez trzy noce dla dwóch przedstawicieli zwycięskiej organizacji. Firma ANCA nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych z podróżą.)

19. Zwycięzca kategorii wirtualnej otrzyma do wyboru program CIM3D V9 lub ToolDraft 1.2 .

20. Zwycięskie firmy zyskają również rozgłos dzięki cyfrowym i drukowanym kampaniom promocyjnym po zakończeniu konkursu.

21.  Pierwszy wicemistrz #MadeonANCA otrzyma od Oelheld Fluid Technology: 1000 litrów oleju (darmowe pierwsze napełnienie szlifierki ANCA)

22. Drugi wicemistrz #MadeonANCA otrzyma od GDS adapter tulei μGrind ANCA.

23. Trzeci wicemistrz #MadeonANCA otrzyma od firmy TYROLIT - Schleifmittelwerke Swarovski K.G bezpłatny zestaw standardowych ściernic do szlifierki narzędziowej CNC oraz szkolenie dla dwóch osób.

24. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w kategorii narzędzi wirtualnych otrzymają po jednym zestawie cooling Line Kit firmy Piranha.

25. Nagrody nie mogą być przeniesione na inne osoby, wymienione ani wykorzystane w połączeniu z innymi ofertami lub promocjami.
26. Poprzez udział w konkursie ANCA Tool of the Year i podanie kontaktowych danych osobowych, uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystanie tych danych osobowych przez ANCA i potwierdzają, że zapoznali się z treścią Polityki prywatności ANCA.
 
27. Ten Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany przez lub związany z serwisami Facebook, Instagram, LinkedIn lub WeChat.
 
28. Zgłoszenia złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu składania zgłoszeń zostaną odrzucone i unieważnione. Do celów niniejszego konkursu, zgłoszenie jest traktowane jako złożone w momencie zarejestrowania informacji o zgłoszeniu przez serwer strony internetowej.
 
29. Nieprzestrzeganie podanych instrukcji, brak wymaganych informacji na formularzu zgłoszeniowym lub nieprzestrzeganie oficjalnych zasad konkursu lub innych instrukcji może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 
30. Zgłoszenia składane przez jakiekolwiek inne osoby lub jednostki oraz pochodzące z jakiekolwiek innej strony internetowej lub adresu e-mail, między innymi stron zajmujących się automatycznymi powiadomieniami o promocjach i/lub stron zgłaszających do konkursów zostaną unieważnione i zdyskwalifikowane.
 
31. Zgłoszenia nie mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych, praw dotyczących prywatności lub praw dotyczących reklam lub innych praw własności intelektualnej lub praw jakichkolwiek innych osób, jednostek lub firm, w których zgłaszający jest zatrudniony oraz muszą być utworzone w bezpieczny i zgodny z prawem sposób.
 
32. Poprzez złożenie zgłoszenia, uczestnik wyraża zgodę na złożenie i wykorzystanie zgłoszenia w konkursie.

33. Wszelkie zgłoszenia stają się własnością ANCA i zostaną wykorzystane w różnych działaniach promocyjnych podczas i po zakończeniu kampanii.

34. ANCA wykorzysta narzędzia przesłane przez finalistów do prezentacji na wystawach i/lub w biurach i zakładach ANCA na całym świecie w celu promowania umiejętności zwycięskich organizacji.
 
35. Uczestnik jest odpowiedzialny za uzyskanie, przed złożeniem zgłoszenia, wszelkich pozwoleń i zgody wymaganej do wykorzystania i prezentacji w sposób zgodny z oficjalnymi zasadami, między innymi zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz wizerunku wszelkich osób widocznych lub identyfikowalnych na zgłoszeniu.
 
35. Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych obrazów lub reprezentować: (i) materiałów obejmujących lub stanowiących znaki towarowe, nazwy handlowe lub prace objęte prawami autorskimi lub stanowiące własność osób lub jednostek innych, niż Uczestnik, lub do których użycia Uczestnik nie uzyskał pisemnej zgody od ich właścicieli; (ii) materiałów zawierających bluźnierstwa, noszących nazwę lub podobieństwo osób sławnych, żywych lub martwych; (iii) materiałów zawierających jednoznacznie lub potencjalnie identyfikowalne informacje, między innymi numery telefonów, odnośniki do stron internetowych, adresy pocztowe, adresy e-mail lub tablice rejestracyjne; (iv) zachowań nieodpowiednich dla odbiorców docelowych; (v) faktycznych lub symulowanych stosunków płciowych; (vi) przemocy w dowolnej postaci; (vi) materiałów, które naruszają oczekiwania względem prywatności i postanowienia jakichkolwiek umów lub materiałów o charakterze oszczerczym; (viii) materiałów obraźliwych w stosunku do sponsora lub powiązanych z nim osób lub jednostek; (ix) materiałów dyskryminujących pod względem rasy, religii, narodowości, upośledzenia fizycznego, wieku, płci lub orientacji i preferencji seksualnych; (x) materiałów, na których widoczne są osoby identyfikowalne, jeśli Zgłaszający nie uzyskał odpowiedniej zgody w formie pisemnej od wszystkich osób odnośnie wszelkich wymaganych praw; (xi) materiałów niezgodnych z jakimikolwiek innymi wymaganiami uwzględnionymi w Oficjalnych zasadach.
 
36. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w powyższych wytycznych zostaną zdyskwalifikowane. ANCA zastrzega prawo do odrzucenia lub zdyskwalifikowania jakichkolwiek zgłoszeń niezgodnych z zasadami lub charakterem Oficjalnych zasad lub stanowiących źródło potencjalnej szkody dla Konkursu, wizerunku lub reputacji osób trzecich.
 
37. Poprzez udział w konkursie ANCA Tool of the Year, zgłaszający wyrażają zgodę na wymienione powyżej warunki składania zgłoszeń.